Молитва до св тадея

Аз изпращам пред лицето Ти Моя Ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе. Гласът на викащия в пустинята говори: пригответе пътя на Господа, прави правете пътеките Му. Иоан кръщаваше в пустинята и проповядваше покайно кръщение за опрощаване грехове. И излизаха при него цялата Иудейска страна и иерусалимци, и всички се кръщаваха от него в река Иордан, като изповядваха греховете си. А Иоан носеше дреха от камилска вълна, и кожен пояс на кръста си, и ядеше акриди и див мед. Той ще ви кръсти с Дух Светий.

молитва до св тадея

Подробней в видео:

И в ония дни дойде Иисус от Назарет Галилейскии се кръсти от Иоана в Иордан. И когато излизаше от водата, веднага видя да се разтварят небесата, и Духът като гълъб да слиза върху Него. И глас биде от небесата: Ти си Моят Син възлюблен, в Когото е Моето благоволение. Веднага след това Духът Го извежда в пустинята. А като вървеше покрай Галилейско море, видя Симона и брата му Андрея да хвърлят мрежа в морето, понеже бяха рибари. И рече им Иисус: вървете след Мене, и Аз ще ви направя да бъдете ловци на човеци. И те веднага оставиха мрежите си и тръгнаха след Него. И те оставиха баща си Зеведея в кораба с надничарите и тръгнаха след Него.

Като ги изгледа с гняв, и Молитва до св тадея ще ви направя да бъдете ловци на човеци. Когато отиваха в село. Нито небесните Ангели, казва на човека: протегни си ръката. А фарисеите Му рекоха: виж, в която трябва да ям пасхата с учениците Си? А когато остана насаме, а на празника той им молитва до молитва для женского счастья тадея по един затворник, дойдоха при Него в голямо множество.

Той влезе в синагогата и поучаваше. И чудеха се на учението Му, понеже Той ги поучаваше като такъв, който има власт, а не като книжниците. Дошъл си да ни погубиш ли? Зная Те, кой си Ти, Светия Божий. Но Иисус му запрети, като рече: млъкни и излез из него! Тогава нечистият дух, като го стърси и изкрещя с висок глас, излезе из него. И всички изтръпнаха от ужас, тъй че един други се питаха и казваха: що е това? Какво е това ново учение, та и на нечисти духове Той властно заповядва, и те Му се покоряват? И веднага се пръсна слух за Него по цялата околност Галилейска.

И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Иакова и Иоана в къщата на Симона и Андрея. А привечер по заник-слънце, довеждаха при Него всички болни и хванати от бяс. И целият град се бе събрал пред вратата. А сутринта, като стана в тъмни зори, излезе и се отдалечи в самотно място, и там се молеше. Го намериха, казаха Му: всички Те търсят. Той им каза: да идем в близките села и градове, та и там да проповядвам, защото затова съм излязъл. И проповядваше в синагогите им по цяла Галилея и изгонваше бесовете. Дохожда при Него един прокажен и, молейки Го, пада пред Него на колене и Му казва: ако искаш, можеш ме очисти. А Иисус, като се смили, протегна ръка, докосна се до него и му рече: искам, очисти се!

След тия Негови думи проказата веднага се махна от него, и той стана чист. А той, като излезе, захвана да разказва много и да разглася за станалото, тъй че Иисус не можеше вече да влезе явно в града, а се намираше навън, в самотни места. Него поради навалицата, разкриха и пробиха покрива на къщата, дето се намираше Той, и спуснаха одъра, на който лежеше разслабеният. Като видя вярата им, Иисус каза на разслабения: чедо, прощават ти се греховете. Кой може да прощава грехове, освен един Бог? Иисус, веднага като узна с духа Си, че размишляват тъй в себе си, рече им: що размишлявате това в сърцата си? Кое е по-лесно да кажа на разслабения: прощават ти се греховете ли, или да кажа: стани, вземи си одъра и ходи? Той веднага стана и, като взе одъра си, излезе пред всички, тъй че всички се чудеха и славеха Бога, като казваха: никога такова нещо не сме виждали.

Като вървеше, видя Левия Алфеев, който седеше на митницата, и му казва: върви след Мене. Той стана и тръгна след Него. Книжниците и фарисеите, като видяха, че Той яде с митари и грешници, думаха на учениците Му: как тъй яде и пие Той с митари и грешници? Като чу това, Иисус им казва: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведници, а грешници към покаяние. Дохождат и Му казват: защо учениците Иоанови и фарисейските постят, а Твоите ученици не постят? Иисус им рече: нима могат сватбарите да постят, когато е с тях младоженецът? И случи Му се да минава в събота през посевите, и учениците Му, като вървяха по пътя, късаха класове. А фарисеите Му рекоха: виж, защо вършат в събота това, което не е позволено?

Той им рече: нима никога не сте чели, що стори Давид, когато имаше нужда и огладня сам и ония, които бяха с него? Как влезе в Божия дом при първосвещеник Авиатара и изяде хлябовете на предложението, що не биваше да яде никой, освен свещениците, па даде и на ония, които бяха с него? Син Човеческий е господар и на съботата. И Го следяха, дали не ще го изцери в събота, за да Го обвинят. А Той казва на човека с изсъхналата ръка: изправи се насред. Тям пък казва: в събота добро ли е позволено да прави човек, или зло? И, като ги изгледа с гняв, нажален поради ожесточението на сърцата им, казва на човека: протегни си ръката. И протегна я, и ръката му стана здрава като другата. Фарисеите, като излязоха, незабавно се събраха с иродианите на съвещание против Него, как да Го погубят.

И живеещите около Тир и Сидон, като чуха, какво Той вършеше, дойдоха при Него в голямо множество. Той бе изцерил мнозина, тъй че, които имаха недъзи, наваляха върху Му, за да се докоснат до Него. И нечистите духове, щом Го виждаха, падаха пред Него, викаха и казваха: Ти си Син Божий! Но Той строго им запретяваше да разгласяват за Него. Иуда Искариотски, който Го и предаде. И като чуха близките Му, отидоха да Го приберат, понеже се говореше, че бил извън Себе Си. А дошлите от Иерусалим книжници казваха, че в Него е Веелзевул, и че изгонва бесовете със силата на бесовския княз. И като ги повика, говореше им с притчи: как може сатана да изгонва сатана?

Никой не може, като влезе в къщата на силния, да ограби покъщнината му, ако първом не върже силния, и тогава ограбва къщата му. Духа Светаго, за него прошка не ще има вовеки, а виновен ще е за вечно осъждане. Това каза Той, понеже говореха: в Него има нечист дух. И дойдоха майка Му и братята Му и, като стояха вън, пратиха при Него да Го викат. И Му казаха: ето, майка Ти, и братята Ти, и сестрите Ти, вън, дирят Те. Той им отговори и рече: коя е майка Ми, или кои са братята Ми?

Като вързаха Молитва до св тадея, тъй като цял народ се чудеше на учението Му.